Zonnestralen (kaft)

Het boek Zonnestralen verscheen in 1921 bij Boekhandel Flandria in Antwerpen. Het bevat houtsneden door Jan Cockx. In Dietsche Warande en Belfort verscheen in 1922 de volgende kritiek: 'Dit is een verzenbundeltje dat meer dan gewone aandacht verdient. Zeker, er zijn zwakke dingetjes in; er zijn ook sporen van te veel beinvloeding van die Oostersche lyriek, waaruit deze dichter vroeger een boekje zamelde. Maar op de meeste bladzijden heeft hij zijn eigen kijk en zijn eigen woord. Hij is een Antwerpenaar, die zijn stad bemint in haar volkswijken en in haar grootsteedschheid. Zijn ‘Sneltrein’ is even prettig in stemming als zijn ‘Middagslaapje’. En dat hij een ‘Stedeling’ is die zeer knap de uiterlijke dingen vangt in zijn vers, is hem geen beletsel om boven alle rumoer te stijgen ‘naar den blauwen avondhemel’. Een stijging inderdaad, de mooiste van 't heele bundeltje, en daarbij een van de tengerste, zuiverste en hoogste, die we in den jongsten tijd hier ten onzent mochten aanschouwen' (p. 633).

CC BY (Creative Commons 4.0)

Andere kunstwerken van deze kunstenaar